LESOVEREENKOMST

Om de kwaliteit van de lessen en voldoende ruimte te garanderen, geldt een maximum van 12 deelnemers per les. Als je een les niet hebt afgezegd, heb je geen recht om de gemiste les in te halen.

LESOVEREENKOMST TUSSEN STUDIO YOGA PRANA EN DE CURSIST

  1. Elke deelnemer (‘de cursist’) verklaart door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier dat hij/zij op eigen risico aan de lessen deelneemt en dat de kosten als gevolg van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat eventuele vervolgschade die door deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor zijn/haar eigen risico is.
  2. De cursist vrijwaart yogastudio Yoga Prana voor aanspraken van derden.
  3. Yogastudio Yoga Prana is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen.
  4. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
  5. De cursist is verplicht lichamelijke klachten en het gebruik van sterke medicijnen onmiddellijk te melden aan de docent.
  6. De cursist gaat akkoord met de op deze website vermelde regels ten aanzien van het inhalen van lessen, vakanties en de opzegging van abonnementen. Zonder opzegging per mail of schriftelijke opzegging wordt het abonnement met de gekozen periode verlengd is de cursist daarvoor lesgeld verschuldigd